Έρευνα & Ανάπτυξη - ESDA Lab

Ερευνητικά Έργα

Ευρωπαϊκά έργα

Διακριτικός Τίτλος: ARGO
Αναλυτικός Τίτλος: WCET-Aware PaRallelization of Model-Based Applications for HeteroGeneOus Parallel Systems
ARGO

Περίληψη: Η αύξηση της απόδοσης και μειώνοντας το κόστος και παράλληλα η διατήρηση των επιπέδων ασφαλείας και της προγραμματισιμότητας είναι σημαντικές απαιτήσεις για τα ενσωματωμένα και τα cyber-physical συστήματα που χρησιμοποιούνται σε σημαντικούς τομείς της Ευρωπαϊκής βιομηχανίας όπως η αεροναυπηγική, οι βιομηχανικοί αυτοματισμοί και η αυτοκινητοβιομηχανία. Για πολλές εφαρμογές η απαιτούμενη απόδοση με παράλληλη χαμηλή κατανάλωση ενέργειας μπορεί να επιτευχθεί με τη χρήση υπολογιστικών πλατφορμών που βασίζονται σε ετερογενείς αρχιτεκτονικές πολλαπλών πυρήνων. Ωστόσο, ο παράλληλος προγραμματισμός χρονικά κρίσιμων (time-critical) ενσωματωμένων εφαρμογών είναι δύσκολος καθώς δεν υπάρχουν σχετικά εργαλεία και προγραμματιστικές υποδομές. Το ερευνητικό πρόγραμμα ARGO (WCET-Aware PaRallelization of Model-Based Applications for HeteroGeneOus Parallel Systems) αντιμετωπίζει αυτή την πρόκληση αναπτύσσοντας μια καθολική προσέγγιση για τον προγραμματισμό συστημάτων πυο βασίζονται σε πολυπύρηνες αρχιτεκτονικές χρησιμοποιώντας αυτόματη παραλληλοποίηση των μοντέλων χρονικά κρίσιμων (time-critical) εφαρμογών. Το ARGO θα βελτιώσει την αυτόματη παραλληλοποίηση για WCET (Worst Case Execution Time) εφαρμογές αναπτύσσοντας μια προγραμματιστική προσέγγιση που συνδυάζει αυτόματη παραλληλοποίηση από εργαλεία και καθοδήγηση από το χρήστη. Με αυτόν ο χρήστης θα μπορεί εύκολα να παράγει τον κώδικα της εφαρμογής χωρίς να είναι απαραίτητο να γνωρίζει σε βάθος τον τρόπο που προγραμματίζονται οι παράλληλες αρχιτεκτονικές. Η προσέγγιση που προτείνεται από ARGO θα αξιολογηθεί σε πραγματικές εφαρμογές από την αεροναυπηγική και τον βιομηχανικό αυτοματισμό.
Φορέας χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, The European Program for Research and Innovation HORIZON 2020, ICT 4 – 2015: Customised and low power computing
Δικτυακός τόπος: http://www.argo-project.eu  
Περίοδος υλοποίησης: 01/01/2016 - 31/12/2019

Διακριτικός Τίτλος: IKYDA 2016 - IMAGINE
Αναλυτικός Τίτλος: Ανάλυση και βελτιστοποίηση από άκρο-σε-άκρο αλγορίθμων που εκτελούνται σε υποδομές του διαδικτύου των πραγμάτων (ΙοΤ)
IKYDA 2016 - IMAGINE

Περίληψη: Στόχος της συγκριμένης ερευνητικής πρότασης είναι να αναλύσει και να προτείνει μεθόδους και εργαλεία για τη βέλτιστη κατανομή πόρων σε υποδομές του διαδικτύου πραγμάτων (IoT – Internet of Things). Χωρίς να περιορίσουμε τη γενικευμένη χρήση των όσων προτείνονται, θα περιορίσουμε το χώρο αναζήτησης των εφαρμογών και αλγορίθμων οι οποίοι επεξεργάζονται δεδομένα που προέρχονται από αισθητήρες, και συγκεκριμένα από αισθητήρες εικόνας, καθώς η συγκεκριμένη περίπτωση θεωρείται ως μια από τις πιο απαιτητικές περιπτώσεις χρήσεις για το IoT. Στα πλαίσια της συγκεκριμένης πρότασης θα μελετηθεί, θα αναλυθεί και θα προταθεί μια από-άκρο-σε-άκρο ολιστική προσέγγιση στην οποία όλοι οι πόροι της υποδομής IoT που αφορούν στην επεξεργασία, στην αποθήκευση και στην επικοινωνία θα λειτουργούν παράλληλα ακολουθώντας συγκεκριμένα κριτήρια βελτιστοποίησης που καθορίζονται από τις ανάγκες του χρήστη, όπως για παράδειγμα η ελαχιστοποίηση της ενέργειας που καταναλώνεται από τις συσκευές ή ελαχιστοποίηση του όγκου της πληροφορίας που μεταφέρεται.
Φορέας χρηματοδότησης: DAAD, IKY
Περίοδος υλοποίησης: 01/03/2016 - 31/12/2017

Διακριτικός Τίτλος: RADIO
Αναλυτικός Τίτλος: Robots in assisted living environments: Unobtrusive, efficient, reliable and modular solutions for independent ageing
RADIO

Περίληψη: Οι δημογραφικές και επιδημιολογικές αλλαγές έχουν δημιουργήσει ένα νέο μοντέλο υγείας για τον Ευρωπαϊκό πληθυσμό, στο οποίο καθοριστικό ρόλο παίζει η αυξανόμενη γήρανσή του και οι χρόνιες παθήσεις. Αυξάνεται επίσης το προσδόκιμο ζωής καθώς και οι ανάγκες για μακροχρόνια περίθαλψη. Οι σύγχρονες δομές περίθαλψης αντιμετωπίζουν σημαντικές οικονομικές δυσκολίες με αποτέλεσμα να μην μπορούν να αντεπεξέλθουν στις ολοένα και περισσότερες ανάγκες. Αν και οι προαναφερθείσες παράμετροι δημιουργούν κοινωνικές προκλήσεις, την ίδια στιγμή παρουσιάζονται νέες ευκαιρίες για τους Ευρωπαίους πολίτες, τα συστήματα περίθαλψης και την Ευρωπαϊκή αγορά. Δύο από τις πιο σημαντικές έννοιες των περιβαλλόντων υποβοήθησης για ανεξάρτητη διαβίωση είναι η αποδοχή τους από τους τελικούς χρήστες και μη παρέμβασή τους στις καθημερινές δραστηριότητες των χρηστών. Οι τεχνολογίες που υποστηρίζουν τα περισσότερα περιβάλλοντα αφορούν κυρίως στη χρήση οπτικοακουστικών συσκευών παρακολούθησης, πάντα με τη σύμφωνη γνώμη των τελικών χρηστών. Μια πιο πρόσφατη ερευνητική τάση είναι χρήση ρομπότ για την υποβοήθηση ατόμων με χρόνιες παθήσεις. Στα πλαίσια του ερευνητικού έργου RADIO θα αναπτυχθεί ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον υποβοήθησης ηλικιωμένων με χρόνιες παθήσεις στο οποίο θα υπάρχει 24/7 υποστήριξη των ηλικιωμένων από ρομποτικές συσκευές οι οποίες θα τον/την συνοδεύουν και υποστηρίζουν διακριτικά στις καθημερινές του ανάγκες/δραστηριότητες.
Φορέας χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, The European Program for Research and Innovation HORIZON 2020, PHC-19-2014: Advancing active and healthy ageing with ICT: service robotics within assisted living environments
Δικτυακός τόπος: http://www.radio-project.eu  
Περίοδος υλοποίησης: 01/04/2015 - 31/03/2018
Επιπλέον υλικό: [link]

Διακριτικός Τίτλος: ALMA
Αναλυτικός Τίτλος: Architecture oriented paraLlelization for high performance embedded Multicore systems using scilAb
ALMA

Περίληψη: Η διαδικασία αντιστοίχισης των ενσωματωμένων εφαρμογών υψηλής απόδοσης σε πολυεπεξεργαστικά συστήματα πάσχει σήμερα από έλειψη εργαλείων που να υποστηρίζουν τη διαδικασία ανάπτυξης. Το πρόβλημα εδώ είναι η έκφραση της παραλληλίας σε γλώσσες προγραμματισμού όπως η C, οι οποίες είναι επιτακτικές (imperative). Αυτή η παραδοσιακή προσέγγιση περιορίζει την αντιστοίχιση, τον επιμερισμό και την παραγωγή βελτιστοποιημένου κώδικα, με αποτέλεσμα τη μείωση της συνολικής απόδοσης του τελικού συστήματος. Το έργο ALMA στοχεύει να ελλατώσει αυτά τα εμπόδια μέσω της εισαγωγής και χρήσης του Scilab που επιτρέπει την αποδοτική αντιστοίχιση των εφαρμογών σε πλατφόρμες με πολλούς επεξεργαστικούς πυρήνες από γλώσσες με υψηλό επίπεδο αφαίρεσης. Αυτή η ολιστική λύση επιτρέπει την απόκρυψη της πολυπλοκότητα της τόσο της εφαρμογής όσο και της αρχιτεκτονικής, η οποία οδηγεί σε καλύτερη αποδοχή, μειωμένο κόστος ανάπτυξης και μικρότερο χρόνο υλοποίησης. Με γνώμονα τους περιορισμούς της τεχνολογίας στο σχεδιασμό chip, το τέλος του νόμου του Moore και την αναπόφευκτη αύξηση της ζήτησης για επξεργαστική ισχύ, το ALMA είναι ένα θεμελιώδες βήμα για την εισαγωγή νέων παραδειγμάτων υπολογιστικών συστημάτων και μεθοδολογιών. Το ALMA συμβάλλει στην ενίσχυση της θέσης της ΕΕ στην παγκόσμια αγορά του λογισμικού για πολυεπεξεργαστικά συστήματα.
Φορέας χρηματοδότησης: ICT-2011.3.4 Computing Systems
Δικτυακός τόπος: http://www.alma-project.eu/  
Περίοδος υλοποίησης: 01/09/2011 - 28/02/2015
Επιπλέον υλικό: [link]

Διακριτικός Τίτλος: ARMOR
Αναλυτικός Τίτλος: Advanced multi-paRametric Monitoring and analysis for diagnosis and Optimal management of epilepsy and Related brain disorders
ARMOR

Περίληψη: Η επιληψία, αυτή η ροπή για υποτροπιάζουσες, χωρίς κίνητρο επιληπτικές κρίσεις, είναι η πιο συχνή σοβαρή νευρολογική δυσλειτουργία που επηρεάζει περισσότερους από 50 εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως. Οι επιληπτικές κρίσεις εκδηλώνονται μέσω μιας ευρείας γκάμας συμπτωμάτων της κίνησης, της αντίληψης, των αισθήσεων και του αυτόματου νευρικού συστήματος, με ενδείξεις και σχετιζόμενες αλλαγές στις ηλεκτρικές δραστηριότητες του εγκεφάλου (Ηλεκτροεγκεφαλογράφημα-EEG), της καρδιάς (Ηλεκτροκαρδιογράφημα-ECG), των μυών (Ηλεκτρομυογράφημα-EMG), του δέρματος (Γαλβανική αντίδραση δέρματος-GSR), καθώς επίσης και με μεταβολές σε άλλες σημαντικές, μετρήσιμες, βιολογικές παραμέτρους όπως η αναπνοή και η πίεση του αίματος. Η αναγνώρισή τους και η πλήρης κατανόησή τους είναι η βάση για τη βέλτιστη διαχείριση και αντιμετώπισή τους, αλλά, επί του παρόντος, κάτι τέτοιο παραμένει, για πολλούς λόγους, μη ικανοποιητικό. Οι επιληπτικές κρίσεις συμβαίνουν απρόβλεπτα και συνήθως εκτός νοσοκομείου, ενώ, συχνά, διαγνώζονται λανθασμένα σαν διαφορετικές επεισοδιακές διαταραχές όπως απώλεια των αισθήσεων, ψυχογενετικές ανωμαλίες και ανωμαλίες του ύπνου, με τις οποίες μπορεί να συνυπάρχουν, θολώνοντας την κλινική εικόνα. Από την άλλη πλευρά, τα νοσοκομειακά κόστη εκτίμησης ασθενών είναι αρκετά σημαντικά και, συχνά, χωρίς τα επιθυμητά αποτελέσματα, λόγω ανεπάρκειας των δυνατοτήτων παρακολούθησης των ασθενών. Η αξιόπιστη διάγνωση απαιτεί τεχνολογίες αιχμής για την παρακολούθηση ασθενών και την επικοινωνία, οι οποίες θα παρέχουν ακριβείς, συνεχείς και πραγματικού χρόνου πολυπαραμετρικές μετρήσεις, κατάλληλες για την ιατρική κατάσταση του ασθενούς και το φυσιολογικό περιβάλλον, λαμβάνοντας υπόψιν θέματα όπως η ασφάλεια ασθενούς και δεδομένων, η ακεραιότητα και η προστασία της ιδιωτικής ζωής. Σε αυτό το έργο πρόκειται να διαχειριστούμε και να αναλύσουμε ένα μεγάλο όγκο ήδη κεκτημένων, αλλά και καινούργιων, δεδομένων, πολυμοντελικής και προηγμένης τεχνολογίας, προερχόμενα από εγκεφαλικές και σωματικές λειτουργίες επιληπτικών ασθενών αλλά και από ελέγχους (MEG, πολυκαναλικό EEG, βίντεο, ECG, GSR, EMG, κτλ), αποσκοπώντας στο σχεδιασμό του ARMOR, ενός πιο ολιστικού, εξατομικευμένου, ιατρικά αποτελεσματικού και οικονομικού συστήματος παρακολούθησης ασθενών. Θα αναπτυχθούν νέες μέθοδοι και εργαλεία για την προεπεξεργασία των πολυμοντελικών δεδομένων και το συνδυασμό της πληροφορίας από διάφορες πηγές. Θα εισαχθούν καινοτόμες προσεγγίσεις για την, μεγάλης κλίμακας, ανάλυση (πραγματικού χρόνου ή μη) πολυπαραμετρικών, συνεχώς μεταδιδόμενων και αρχειοθετημένων δεδομένων, με σκοπό την ανακάλυψη προτύπων και συσχετισμών ανάμεσα σε εξωτερικούς δείκτες και ψυχικές καταστάσεις, την ανίχνευση συσχετίσεων ανάμεσα σε παράλληλες παρατηρήσεις και τον προσδιορισμό ζωτικών σημείων που μεταβάλλονται σημαντικά. Επιπλέον, θα αναπτυχθούν μέθοδοι για την αυτόματη εξαγωγή περίληψης των αποτελεσμάτων και την αποτελεσματική διαχείριση των ιατρικών δεδομένων. Το ARMOR θα ενσωματώνει μοντέλα, προερχόμενα από την ανάλυση δεδομένων, βασιζόμενο σε ήδη υπάρχουσες λύσεις πλατφορμών επικοινωνίας, δίνοντας έμφαση σε θέματα ασφάλειας και ηθικής, εκτελώντας τις απαιτούμενες προσαρμογές, ώστε να ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές. Ιδιαίτερη προσπάθεια θα αφιερωθεί σε περιοχές όπως η ανωνυμοποίηση των δεδομένων και η απαιτούμενη παροχή υπηρεσιών. Το ARMOR θα παρέχει μια ευέλικτη δυνατότητα παρακολούθησης ασθενών, βελτιστοποιημένη για κάθε ασθενή, η οποία θα δοκιμαστεί σε αρκετές περιπτώσεις μελέτης και θα αξιολογηθεί σαν ένα ευρείας χρήσης, μη στατικό, εργαλείο παρακολούθησης με σκοπό την αποτελεσματική διάγνωση και διαχείριση των επιληπτικών κρίσεων, χωρίς να παραλείπονται οι δυνατότητες που θα έχει ως προς την ανίχνευση προειδοποιητικών ενδείξεων και την ανατροφοδότηση (feedback) με τον ασθενή.
Φορέας χρηματοδότησης: 7th Framework Program, ICT-2011.5.1: Personal Health, Systems (PHS), b) Intelligent systems for the analysis of multi-parametric data
Δικτυακός τόπος: http://armor.tesyd.teimes.gr  
Περίοδος υλοποίησης: 01/11/2011 - 31/04/2015
Επιπλέον υλικό: [link]

Διακριτικός Τίτλος: IKYDA 2011
Αναλυτικός Τίτλος: Εικονοποίηση επαναδιμορφούμενων ετερογενών συστημάτων υλικού/λογισμικού υψηλής απόδοσης
IKYDA 2011

Περίληψη: Ο βασικός στόχος του συγκεκριμένου έργου είναι να μελετήσει, να αξιολογήσει και να προτείνει αλγορίθμους για την βελτιστοποίηση λογισμικού για ενσωματωμένα συστήματα που βασίζονται σε αρχιτεκτονικές υλικού με πολλαπλούς επεξεργαστικούς πυρήνες. Στα πλαίσια του συγκεκριμένου έργου, θα αναπτυχθεί ένα σύνολο εργαλείων για την ανάλυση και την βελτιστοποίηση του ενσωματωμένου λογισμικού που αναπτύσσεται για τα συγκεκριμένα συστήματα. Τα εργαλεία που θα υλοποιούν τους αλγορίθμους που θα προτείνουν σενάρια κατανομής (allocation) του λογισμικού που έχει αναπτύξει ο χρήστης στους διαθέσιμους επεξεργαστικούς πυρήνες και θα έχουν τη δυνατότητα επικοινωνία με τον εξομοιωτή της πλατφόρμας υλικού που περιέχει τους επεξεργαστικούς πυρήνες. Τα εργαλεία και οι αλγόριθμοι που θα αναπτυχθούν θα παρέχουν στον χρήστη τη δυνατότητα σύγκρισης εναλλακτικών υλοποιήσεων. Ο τελικός χρήστης θα έχει τη δυνατότητα παραμετροποιεί τον αλγόριθμο βελτιστοποίησης ώστε να μπορεί να εκτελεί what-if σενάρια. Η παράλληλη πλατφόρμα στην οποίο θα εκτελεστεί το βελτιστοποιημένο ενσωματωμένο λογισμικό θα αναπτυχθεί από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Επεξεργασίας της Πληροφορίας της Καρλσρούης.
Φορέας χρηματοδότησης: ΙΚΥ
Περίοδος υλοποίησης: 01/01/2011 - 31/12/2012

Εθνικά έργα

Διακριτικός Τίτλος: EQUAL
Αναλυτικός Τίτλος: Ανάπτυξη εξοπλισμού αυτόματου καροτσιού και συναφών υπηρεσιών για την υποστήριξη ατόμων με κινητικά προβλήματα σε σούπερ μάρκετ
EQUAL

Περίληψη: Στα πλαίσια της πρότασης EQUAL, θα σχεδιαστεί ένα καινοτόμο σύστημα το οποίο θα επιτρέπει σε άτομα με κινητικά προβλήματα να κινούνται και να ψωνίσουν σε ένα σούπερ μάρκετ με την ίδια ελευθερία που το κάνουν άτομα που δεν έχουν κινητικά προβλήματα. Συγκεκριμένα, στόχος αυτού του προγράμματος είναι να εισάγει μηχανοκίνητα καροτσάκια στα σούπερ μάρκετ για χρήση από άτομα με κινητικά προβλήματα. Τα οχήματα που πρόκειται να εισαχθούν θα μπορούσαν να έχουν σημαντικές κοινωνικές επιπτώσεις, δεδομένου ότι θα παρέχουν την δυνατότητα στους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν κινητικά προβλήματα να πραγματοποιούν τις αγορές τους σε ένα σούπερ μάρκετ ή ένα εμπορικό κέντρο, αυτόνομα. Το EQUAL θα είναι ένα μηχανοκίνητο καλάθι αγορών που θα επιτρέπει στους ανθρώπους με ειδικές ανάγκες να το οδηγούν εύκολα μέσω ενός απλού χειριστηρίου, ενώ ταυτόχρονα αισθητήρες απόστασης θα είναι τοποθετημένοι γύρω από αυτό, μετρώντας την απόσταση των εμποδίων και δημιουργώντας με αυτό τον τρόπο ένα χάρτη του γύρω περιβάλλοντος. Έτσι, θα είναι σε θέση να αλλάζει τους περιορισμούς κίνησής του ώστε να αποτρέπει τυχόν συγκρούσεις, επιτρέποντας με αυτόν τον τρόπο στον χρήστη να πραγματοποιεί τις αγορές του με ασφάλεια και ευκολία. Επιπλέον, το EQUAL θα έχει ένα μηχανικό βραχίονα, μέσω του οποίου ο χρήστης θα είναι σε θέση να φθάσει τα προϊόντα που βρίσκονται σε υψηλότερα ράφια. Ο συνδυασμός ενός ασφαλούς μηχανοκίνητου καλαθιού αγορών και της δυνατότητας πρόσβασης σε προϊόντα που βρίσκονται σε ψηλότερα ράφια παρέχει στους χρήστες με κινητικά προβλήματα τη μέγιστη δυνατή αυτονομία η οποία δεν προσφέρεται μέχρι σήμερα από κανένα σούπερ μάρκετ ή εμπορικό κέντρο.
Φορέας χρηματοδότησης: ΕΣΠΑ 2014 - 2020:- ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ
Δικτυακός τόπος: http://equal.esda-lab.gr/  
Περίοδος υλοποίησης: 18/07/2018 - 18/07/2021

Αναλυτικός Τίτλος: Ανάπτυξη ενός προϊόντος πυριτίου πνευματικής ιδιοκτησίας βασισμένο στην ITU-T G.hn τεχνολογία
ΠΑΒΕΤ 2013

Περίληψη: Ο σκοπός του έργου είναι ο σχεδιασμός, η υλοποίηση σε ολοκλήρωση μεγάλης κλίμακας (VLSI implementation) και η Πρωτοτυποποίηση σε Xilinx FPGA τεχνολογία ενός ψηφιακού συστήματος πυριτίου (System on Chip – SoC) βασισμένου στην G.hn τεχνολογία.
Φορέας χρηματοδότησης: ΕΣΠΑ 2007 - 2013
Περίοδος υλοποίησης: 01/06/2014 - 30/09/2015

Ερευνητικές πλατφόρμες

ATLAS

A scAlable versaTile pLaTform for interconnecting heterogeneous cyber-physicAl components and Services


Χρήστες της πλατφόρμας

Η πλατφόρμα ATLAS είναι μια ολοκληρωμένη Πλατφόρμα, που έχει ως σκοπό την από-άκρο-σε-άκρο διασύνδεση ετερογενών δικτύων αισθητήρων και την ανάπτυξη υπηρεσιών προς τους τελικούς χρήστες και έχει αναπτυχθεί από το Εργαστήριο Σχεδιασμού Ενσωματωμένων Συστημάτων και Εφαρμογών του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας.

Σε αντίθεση από τις κλασσικές πλατφόρμες όπου η κύρια υλοποίηση είναι στην πλευρά του υπολογιστικού νέφους (cloud), η πλατφόρμα ATLAS αναπτύσσεται με σκοπό να παρέχει υλοποιήσεις όσο ποιο κοντά γίνεται στο δίκτυο ασύρματων αισθητήρων, το οποίο επιτρέπει την άμεση ανίχνευση και αντιμετώπιση διαφόρων γεγονότων. Με την χρήση τοπικών συστάδων (clusters) που αποτελούνται από έξυπνες πύλες (gateways), η πλατφόρμα υποστηρίζει ετερογενή ασύρματα δίκτυα αισθητήρων, όπως για παράδειγμα, Bluetooth Low Energy, Zigbee.


Η βασική αρχιτεκτονική της πλατφόρμας ATLAS

Η επικοινωνία μεταξύ των πυλών (gateways) και του νέφους γίνεται με το πρωτόκολλο MQTT (Μessage Queuing Telemetry Transport), το οποίο είναι σχεδιασμένο για χαμηλών προδιαγραφών συσκευές και για επικοινωνίες με μικρές ταχύτητες. Επιπλέον, υπάρχει και η δυνατότητα για την επικοινωνία μέσω του παραδοσιακού διαδικτυακού πρωτοκόλλου HTTP (Hypertext Transfer Protocol).

Στην πλευρά του υπολογιστικού νέφους, η πλατφόρμα αποτελείται από μικρές υπηρεσίες διασυνδεδεμένες μεταξύ τους, βασισμένη στην αρχιτεκτονική μικρο-υπηρεσιών (microservices). Η συγκεκριμένη αρχιτεκτονική παρέχει στην πλατφόρμα ευελιξία, ως προς την υλοποίηση, το σχεδιασμό και την εύκολη και γρήγορη προσθήκη και αφαίρεση υπηρεσιών.

Τέλος η πλατφόρμα ATLAS παρέχει ολοκληρωμένα APIs (Application Programming Ιnterfaces) και διαδικτυακές εφαρμογές, για τους τελικούς χρήστες ώστε να μπορούν χρησιμοποιήσουν την πλατφόρμα, να δημιουργήσουν καινούργιες υπηρεσίες, χωρίς να έχουν εξειδικευμένες γνώσεις προγραμματισμού, καθώς επίσης και να συνδέσουν την πλατφόρμα με άλλες παρόμοιες πλατφόρμες.

ESDA